مدیر سیستم
  ارسال اطلاعات بیماران سرطانی به سامانه سپاس
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/01/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در راستای ارتقای نرم افزارهای  HISو  LIS بیمارستانها و مراکز آسیب شناسی و اتصال به سامانه سپاس،  اطلاعات بیماران سرطانی مربوط به بیمارستان های افضلی پور، شفا و شهید باهنر به این سامانه ارسال شدند