دکتر نوذر نخعی

 معاون بهداشتی


 دکتر عباس پرداختی

 معاون تحقیقات و فناوری
 
 

 دکتر حمید رشیدی نژاد

 معاون درمان
  


دکتر رضا ملک پور افشار
 مشاور ریاست دانشگاه در ثبت سرطان- مشاور پاتولوژیست
    

دکتر سیروس سالاری


 معاون فنی مرکز بهداشت استان

 
دکتر مهدی شفیعی


مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر


 
دکتر کامبیز بهاءالدینیرابط دانشگاه در برنامه ثبت سرطان
 
 دکتر احمد انجم شعاع


 مدیر امور آزمایشگاه ها


 
دکتر افشین صرافی نژاد 


مشاور اجرایی برنامه 
خانم آزاده صادقی

کارشناس مسئول
 
خانم شیما حاجی علی زاده
کارشناس ثبت 
 خانم مریم زارع سیلابی کارشناس ثبت 
 خانم اعظم بذرافشان کارشناس در امور تحقیقات