پنجشنبه ١٣٩٧/٤/٢٨    EN


نام شرکت  نرم افزار بیمارستان (LIS)    نام مرکز  خصوصی/دولتی نوع مرکز شهرستان
 تلفن آزمایشگاه

 نورهان دانش  دکتر دبیری خصوصی آزمایشگاه کرمان
 03432442605

ترونددانش  دانش خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
 03432263677

ترونددانش دکتر کرمی شاهرخی  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
 03432262777

نورهان دانش   دکتر منصفی خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
 03432441912

نورهان دانش  دکتر میرشکاری  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان 
03432448102

ترونددانش دکتر نبی پور  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان 
03432440766

ترونددانش دکتر یزدان پناه  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان 
03432221544

نورهان دانش  اراد  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان 
03432233712

ترونددانش حکیم کرمان  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
 0342470644

ترونددانش  دکتر سلیمانی خصوصی  آزمایشگاه  کرمان 
03432452266

 پیوند طب و نرم افزارآزموندکتر سعید  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
 03432451382-3

ترونددانش دکتر خرمی  خصوصی  آزمایشگاه  کرمان
03432446223

نورهان دانش  دکتر شفیعی  خصوصی  آزمایشگاه  سیرجان34324511382-3

 نورهان دانشدکتر تاج آبادی  خصوصی  آزمایشگاه سیرجان
 03442201500

پیوند طب و نرم افزارآزمون دکتر دهستانی  خصوصی  آزمایشگاه سیرجان 
034-42281133

پیوند طب و نرم افزارآزمون حکیم بافت  خصوصی  آزمایشگاه بافت
 03442424800

 پیوند طب و نرم افزارآزمون قائم زرند خصوصی  آزمایشگاه زرند 
034-33420103

نورهان دانش  دکتر حسن زاده(زرند)  خصوصی  آزمایشگاه زرند
 03433435604

 ترونددانشآزمایشگاه درمانگاه نوریه  دولتی  آزمایشگاه  کرمان
 03433129005

 پیوندداده هابیمارستان باهنر   دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان
 03432235011-19

 شرکت تیراژه رایانه تهران (HIS)بیمارشتان شفا   دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان
 03432115802

شرکت نسخه پردازرایانه رایانه(HIS) بیمارستان سیدالشهداء(ع)   دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
03431347701

شرکت تیراژه رایانه تهران (HIS) بیمارستان افضلی پور   دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
034-33222250

شرکت طراحان بوعلی  بیمارستان  فاطمه الزهرا(س)  دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان
 034-32466116

شرکت نسخه پردازرایانه(HIS)  بیمارستان ارجمند خصوصی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
034-32228989

شرکت خدمات ماشینی تامین  بیمارستان پیامبراعظم(ص)
آیت اله کاشانی سابق
 تامین اجتماعی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان
 03432266772-4

شرکت نسخه پردازرایانه تهران (HIS) بیمارستان مهرگان   خصوصی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
03432220210

 شرکت تامین اجتماعی مدیریت درمان بیمارستان امام علی(ع)زرند   تامین اجتماعی آزمایشگاه بیمارستان زرند
 03433425000

شرکت تیراژه رایانه تهران (HIS) کلینیک بعثت   دولتی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
03432222842

ترونددانش و دردست تغییر است کلینیک  نیمه شعبان   خصوصی آزمایشگاه بیمارستان  کرمان 
03433321996-8

 کلینیک جوادالائمه
دولتی
بیمارستان آزمایشگاه
کرمان