استان                              اسامی رابطین              
         کرمان                          خانم دکتر معصومه ورزنده              
 


 
    آذربایجان شرقی                     خانم دکتر سارا فرهنگ                    
                            فارس                         آقای دکتر عباس رضائیان زاده           
​  مرکزی                         آقای دکتر جمشید انصاری         
                                  


 
            گلستان                        آقای دکتر غلامرضا روشندل               
            خوزستان                      آقای دکتر طلایی زاده                         
              هرمزگان                       آقای دکتر مهربان شاهی                   
  کرمانشاه                     آقای دکتر احمدی