مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی دکتر کاظم زنده دل
    مدير اجرایی برنامه ملي ثبت سرطان دکتر آذین نحوي جو


برنامه ملي کنترل سرطان شامل اجزاء مختلف پیشگیری، تشخیص زودرس، تشخيص و درمان انواع سرطان ها و ارائه مراقبت هاي تسکيني به تمام بيماران مبتلا به مي باشد. ثبت سرطان به عنوان اساسی ترین بخش برنامه کنترل سرطان مي باشد و اطلاعات آن علاوه بر تعيين الويت ها و ارزيابي وضعيت اثربخشي برنامه هاي کنترل سرطان، در انجام تحقيقات اپيدميولوژيک و باليني سرطان کاربردهاي فراواني دارد. 
با توجه به اهمیت ثبت سرطان جمعیتی در برنامه کنترل سرطان، دکتر کاظم زنده دل، دبير شبکه ملي تحقيقات سرطان طی حکمی  از سوی معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  به عنوان مسئول برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی منصوب گردیدند. 

این برنامه یک برنامه 5 ساله می باشد که در فاز اول آن 11 استان  شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و مرکزی انتخاب گردیده اند. این برنامه  قرار است طی 5 سال آینده در استان های ذکرشده به نتیجه موردنظر برسد و پس از آن در صورت ضرورت و وجود زير ساختهاي لازم به سراسر کشور توسعه داده شود. الگوي اجراي برنامه مشابه برنامه ثبت سرطان جمعيتي استان گلستان، مبتني بر توسعه ظرفيتهاي موجود در استانها و اجراي تمام مراحل ثبت سرطان در هر يک از استانهاي انتخاب شده مي باشد. در حال حاضر استان های منتخب درحال معرفی نمایندگان خود به کمیته برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور هستند. هر يک از برنامه هاي ثبت سرطان داراي يک مسول و چارت تشکيلاتي خواهند بود که براي اجراي اين برنامه ضروري مي باشد. بر اساس چک لیست های ارزیابی استانی و بازدیدهای استانی توسط تیم تخصصی ثبت سرطان، استان هایی که توانایی اجرای برنامه را  داشته باشند تا پایان تابستان سال جاری  انتخاب خواهند شد. سعي شده است برنامه  مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا شود و نتايج استانهاي کشور در کتاب Cancer in Five Continents  منتشر گردد. لازم بذکر است موسسه بين المللي تحقيقات سرطان IARC، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی،  و اساتید و محققان کشوردر اجرای این برنامه همکاري خواهند داشت. اميد است با اجراي اين برنامه آمار دقيق سرطان در کشور منتشر شده و برنامه ريزي هاي کشور مبتني بر آمار و اطلاعات صحيح انجام شود.